Inštitut za ekonomsko demokracijo

SLO  

sloESOP je demokratičen in trajnosten model solastništva zaposlenih, osnovan na uspešni mednarodni praksi.

sloESOP je demokratičen in trajnosten model solastništva zaposlenih, osnovan na uspešni mednarodni praksi.

sloESOP

sloESOP je inovativna shema za solastništvo zaposlenih, ki za delavce vzpostavi finančni mehanizem za odkup delnic ali deležev od prodajalca. sloESOP naslavlja problema lastniškega nasledstva, motivira delavce in gradi organizacijsko pripadnost zaposlenih. Model je vzpostavljen na podlagi sheme Evropski ESOP, ki je bil nagrajen s strani SozialMarie Prize for Social Innovation v letu 2022. 

sloESOP

sloESOP je inovativna shema za solastništvo zaposlenih, ki za delavce vzpostavi finančni mehanizem za odkup delnic ali deležev od prodajalca. sloESOP naslavlja problema lastništkega nasledstva, motivira delavce in gradi organizacijsko pripadnost zaposlenih. Model je vzpostavljen na podlagi sheme Evropski ESOP, ki je bil nagrajen s strani SozialMarie Prize for Social Innovation v letu 2022.

Evropski ESOP

Osnovni principi

Evropski ESOP je postavljen na principih najbolj uspešnih sodobnih modelov solastništva zaposlenih. Employee Stock Ownership Plan (ZDA) in Employee Ownership Trust (VB) danes omogočata solastništvo več kot desetim milijonom delavcev v več tisoč podjetjih. Evropski ESOP, ki smo ga pod mentorstvom Davida Ellermana in drugih članov strokovnega odbora razvili na Inštitutu za ekonomsko demokracijo, gradi na izkušnji iz tujine in popravi določene probleme, s katerimi se soočata modela iz ZDA in VB. 

Kaj smo obdržali?

 • Odkup preko vzvoda 
 • Individualizirano lastništvo preko kapitalskih računov v skladu 
 • Možnost postopnega in delnega prehoda v lastništvo zaposlenih 
 • Trajnostno in vključujoče lastništvo zaposlenih 

Kaj smo izboljšali?

 • Možnost vmesnega odkupovanja lastniških točk zaradi preprečevanja odkupne obveznosti ob izhodu člana 
 • Vmesna izplačila zagotavljajo boljšo motivacijo in bolj enakomerno razdelijo tveganje 
 • Zadruga kot lastniški sklad zagotavlja demokratično pravico na skupek delnic ali deležev, kar izboljša odgovornost, pripadnost in trud zaposlenih 

Evropski ESOP

Osnovni principi

Evropski ESOP je postavljen na principih najbolj uspešnih sodobnih modelov solastništva zaposlenih. Employee Stock Ownership Plan (ZDA) in Employee Ownership Trust (VB) danes omogočata solastništvo več kot desetim miljonom delavcev v več tisočih podjetjih. Evropski ESOP, ki smo ga pod mentorstvom Davida Ellermana in drugih članov strokovnega odbora razvili na Inštitutu za ekonomsko demokracijo, gradi na izkušnji iz tujine in popravi določene probleme, s katerimi se soočata modela iz ZDA in VB.

Kaj smo obdržali

 • Odkup preko vzvoda
 • Individualizirano lastništvo preko kapitalskih računov v skladu
 • Možnost postopnega in delnega prehoda v lastništvo zaposlenih
 • Trajnostno in vključajoče lastništvo zaposlenih

Kaj smo izboljšali?

 • Možnost vmesnega odkupovanja lastniških točk zaradi preprečevanjaodkupne obveznosti ob izhodu člana
 • Vmesna izplačila zagotavljajo boljšo motivacijo in bolj enakomerno razdelijo tveganje
 • Zadruga kot lastniški sklad zagotavlja demokratično pravico na skupek delnic ali deležev, kar izboljša odgovornost, pripadnost in trud zaposlenih

Kako deluje Evropski ESOP?

1. Evropski ESOP je najlažje razumeti skozi tri korake

Najprej se ocenijo vrednosti deležev ali delnic podjetja.* Ko se prodajalec in kupec (ESOP sklad) strinjata glede vrednosti, prodajalec na lastniško zadrugo delavcev (LZD) prenese delnice ali deleže, v zameno pa se podjetje zaveže, da bo z dobički postopoma odplačevalo vrednost deleža. Alternativno je mogoče prodajalca enkratno izplačati z bančnim posojilom, katerega podjetje financira na isti način. 

Ocenjevanje vrednosti delnic oziroma deležev je pomemben del ESOP transakcije. Potrebno je opozoriti, da je vrednotenje za namen notranjega odkupa drugačno, kot vrednotenje za prodajo zunanjemu investitorju. Notranji odkup se namreč financira s strani dobičkov podjetja, prav tako ESOP model zahteva vsakoletno vrednotenje. 

Zaradi teh razlogov se zavzemamo, da je osnova za oceno vrednosti delnic ali deleža neto vrednost sredstev, torej računovodsko vrednost kapitala. Vrednost delnice ali deleža v ESOP odkupu bo pogosto nižja od ponujene vrednosti na trgu. Prodajalci morajo razmisliti o dodatnih motivacijah za ESOP transakcijo: 

 • Nagrada za zaposlene, ki so pomagali postaviti zgodbo poslovnega uspeha 
 • Ohranitev delovnih mest v lokalni skupnosti 
 • Nadaljevanje organizacijske kulture in poslovne vizije, ki jo je postavil ustanovitelj 
 • Boljše zagotovilo, da se ohrani zapuščina ustanovitelja  
 • Davčne olajšave so potrebne, da neto izplačilo lastniku približajo konkurenčnemu izplačilu prodaje delnic ali deležev na trgu

Kako deluje Evropski ESOP?

Evropski ESOP je najlažje razumeti skozi tri korake:

2. Plačilo prodajalcu

Podjetje vsako leto na LZD prenese sredstva, ki se uporabijo za poplačilo zunanjega upnika (prodajalec ali banka). Ob izplačilu dolga, se lastniške točke v skladu, ki zrcalijo vrednost deleža/delnic, proporcionalno prerazporejajo na individualne kapitalske račune (IKR) članov LZD. Ključ distribucije lastniških točk je določen v naprej – lahko je egalitaren ali pa vezan na plačna razmerja v podjetju. Ko je dolg do zunanjega upnika v celoti poplačan, so vse lastniške točke razporejene med IKR članov.

3. Vmesno izplačevanje

Po izplačilu zunanjega upnika, podjetje še naprej na LZD letno prenaša sredstva, ki se uporabijo za odkup lastniških točk članov na IKR po metodi FIFO (first-in, first-out”). LZD od članov odkupi lastniške točke z najstarejšim datumom, izplača člane in točke prerazporedi nazaj med vse aktivne člane, ponovno glede na ključ distribucije. Likvidnost je ključna za ohranjanje sistema solastništva.

 • Vzpostavi bonus shemo za zaposlene, kar motivira pripadnost in trud pri opravljanju delovnih obveznosti. 
 • Zagotovi, da se novi zaposleni postopoma vendar avtomatsko vključijo v solastništvo. 
 • Zagotovi, da LZD izplača delavce v odhajanju, brez da bi nepričakovana likvidnostna zahteva ogrozila poslovanje družbe.

How does the European ESOP work?

There are three steps to the European ESOP transaction

1. Začetna transakcija

Najprej se ocenijo vrednosti deležev ali delnic podjetja.* Ko se prodajalec in kupec (ESOP sklad) strinjata glede vrednosti, prodajalec na lastniško zadrugo delavcev (LZD) prenese delnice ali deleže, v zameno pa se podjetje zaveže, da bo z dobički postopoma odplačevalo vrednost deleža. Alternativno je mogoče prodajalca enkratno izplačati z bančnim posojilom, katerega podjetje financira na isti način. 

 

Ocenjevanje vrednosti delnic oziroma deležev je pomemben del ESOP transakcije. Potrebno je opozoriti, da je vrednotenje za namen notranjega odkupa drugačno, kot vrednotenje za prodajo zunanjemu investitorju. Notranji odkup se namreč financira s strani dobičkov podjetja, prav tako ESOP model zahteva vsakoletno vrednotenje. 

Zaradi teh razlogov se zavzemamo, da je osnova za oceno vrednosti delnic ali deleža neto vrednost sredstev, torej računovodsko vrednost kapitala. Vrednost delnice ali deleža v ESOP odkupu bo pogosto nižja od ponujene vrednosti na trgu. Prodajalci morajo razmisliti o dodatnih motivacijah za ESOP transakcijo: 

 • Nagrada za zaposlene, ki so pomagali postaviti zgodbo poslovnega uspeha 
 • Ohranitev delovnih mest v lokalni skupnosti 
 • Nadaljevanje organizacijske kulture in poslovne vizije, ki jo je postavil ustanovitelj 
 • Boljše zagotovilo, da se ohrani zapuščina ustanovitelja  
 • Davčne olajšave so potrebne, da neto izplačilo lastniku približajo konkurenčnemu izplačilu prodaje delnic ali deležev na trgu

2. Plačilo prodajalcu

Podjetje vsako leto na LZD prenese sredstva, ki se uporabijo za poplačilo zunanjega upnika (prodajalec ali banka). Ob izplačilu dolga, se lastniške točke v skladu, ki zrcalijo vrednost deleža/delnic, proporcionalno prerazporejajo na individualne kapitalske račune (IKR) članov LZD. Ključ distribucije lastniških točk je določen v naprej – lahko je egalitaren ali pa vezan na plačna razmerja v podjetju. Ko je dolg do zunanjega upnika v celoti poplačan, so vse lastniške točke razporejene med IKR članov.

3. Vmesno izplačevanje

Po izplačilu zunanjega upnika, podjetje še naprej na LZD letno prenaša sredstva, ki se uporabijo za odkup lastniških točk članov na IKR po metodi FIFO (first-in, first-out”). LZD od članov odkupi lastniške točke z najstarejšim datumom, izplača člane in točke prerazporedi nazaj med vse aktivne člane, ponovno glede na ključ distribucije. Likvidnost je ključna za ohranjanje sistema solastništva.

 • Vzpostavi bonus shemo za zaposlene, kar motivira pripadnost in trud pri opravljanju delovnih obveznosti. 
 • Zagotovi, da se novi zaposleni postopoma vendar avtomatsko vključijo v solastništvo. 
 • Zagotovi, da LZD izplača delavce v odhajanju, brez da bi nepričakovana likvidnostna zahteva ogrozila poslovanje družbe.

European ESOP

How does the European ESOP work?

1. Initial transaction

First, the value of the company’s shares is estimated.* After that, the seller of the shares (or an external creditor, who provides debt capital for the purchase of shares) receives a Note Payable from the company, which guarantees that dedicated contributions will be made to pay off the debt. Finally, the shares are transferred to the employee ownership cooperative (EOC), which now owes to the seller/creditor the agreed amount.

2. Paying out the seller

The company makes regular contributions to the EOC, which in turn transfers them to the seller/creditor to pay off the outstanding debt. As the loan gets paid off the shares are gradually allocated to individual capital accounts (ICAS) based on a pre-determined rule of share distribution (e.g., in proportion to salaries, on an egalitarian basis). It is only when the debt to the seller/creditor is fully repaid that all the shares will have been moved from the EOC to ICAs. The end of this stage marks the completion of the transfer of ownership.

3. Roll-over

The company continues to make contributions to the EOC even after the external debt is paid off. After the transfer of ownership is completed, the contributions are used to finance a program of continuous repurchase of shares from ICAS (on a “first-in, first-out” – FIFO basis), with oldest shares being bought from members and redistributed back to all the active members (those currently employed) on the basis of the chosen distribution rule. Liquidity is essential for this model to function.

Evropski ESOP je podrobno opisan v članku »Evropski ESOP: Glavne strukturne značilnosti in pilotna implementacija v Sloveniji«.

Evropski ESOP je podrobno opisan v članku »Evropski ESOP: Glavne strukturne značilnosti in pilotna implementacija v Sloveniji«.

Slovenski precedens

sloESOP je dokaz koncepta Evropskega ESOP modela. Na Inštitutu za ekonomsko demokracijo smo v letu 2022 postavili ali začeli s postavljanjem več pilotnih projektov implementacije sloESOP modela v slovenske gospodarske družbe.  

Ugotavljamo, da je za preboj lastništva zaposlenih ključna podpora zakonodaje. Inštitut za ekonomsko demokracijo je leta 2020 pripravil zakonski predlog za spodbudo in regulacijo sloESOP modela, za katerega pričakujemo, da ga bo vlada sprejela do leta 2023.  

Poleg zakonske podpore smo na inštitutu pripravili nabor podpornih ukrepov, ki bi pomagali, da se v Sloveniji razvije sektor podjetij v lasti zaposlenih. Vladna podpora podpornemu ekosistemu bi predstavljala precedens za številne aktivne iniciative na mednarodnem nivoju.

Slovenski precedens

sloESOP je dokaz koncepta Evropskega ESOP modela. Na Inštitutu za ekonomsko demokracijo smo v letu 2022 postavili ali začeli s postavljanjem več pilotnih projektov implementacije sloESOP modela v slovenske gospodarske družbe.  

Ugotavljamo, da je za preboj lastništva zaposlenih ključna podpora zakonodaje. Inštitut za ekonomsko demokracijo je leta 2020 pripravil zakonski predlog za spodbudo in regulacijo sloESOP modela, za katerega pričakujemo, da ga bo vlada sprejela do leta 2023.  

Poleg zakonske podpore smo na inštitutu pripravili nabor podpornih ukrepov, ki bi pomagali, da se v Sloveniji razvije sektor podjetij v lasti zaposlenih. Vladna podpora podpornemu ekosistemu bi predstavljala precedens za številne aktivne iniciative na mednarodnem nivoju.