KDO SMO?

Inštitut za ekonomsko demokracijo (IED) je organizacija, ki deluje na področju gospodarstva, zakonodaje in izobraževanja. IED se ukvarja z lastništvom zaposlenih in ekonomsko demokracijo v Sloveniji in širši regiji.

Ustanovitelji

​Tej Gonza se zadnjih 10 let se posveča teoriji in praksi lastništva zaposlenih in demokratične participacije na delovnem mestu. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral na Erasmus Univerzi v Rotterdamu, sedaj pa se v doktoratu ukvarja s slovenskim modelom lastništva zaposlenih. Je soustanovitelj in predsednik IED.

​Sebastjan Pikl je ustanovitelj in direktor NOVUM inštituta, ki deluje na področju strateških in aplikativnih raziskav, politične analitike, politične komunikacije in vizualnih medijev. Fokus NOVUM-a je na socialnem podjetništvu, temeljnem dohodku, človeških pravicah in aktivnem državljanstvu. Sebastjan je so-ustanovitelj in menedžer zadruge Dobrote, socialnega podjetja. Zadruga Dobrote se ukvarja z recikliranjem starih oblačil in tekstila v Sloveniji in zaposluje težje zaposljive. Sebastjan je svetoval na različnih komunikacijskih področjih, med drugim tudi pri kampanji bivšega predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Turka. Leta 2018 je bil del ustanovitvene ekipe Inštituta za ekonomsko demokracijo, kjer se ukvarja s finančno administracijo in politično komunikacijo.

Leja Drofenik Štibelj je magistrirala na Fakulteti za družbene vede na temo Spodbujanje udeležbe zaposlenih v lastništvu: primerjava pravne ureditve Velike Britanije in Slovenije. V okviru magistrskega dela in ob objavah strokovnih člankov je v obdobju zadnjih petnajstih let raziskovala področje udeležbe zaposlenih v lastništvu. Med leti 2014 in 2018 je bila članica vladne projektne skupine za ekonomsko demokracijo. S problematiko lastništva zaposlenih se je srečala v Združenju za delničarstvo zaposlenih (DEZAP), ki je v letih svojega delovanja pripravilo številne pobude za pravno ureditev lastništva zaposlenih v Sloveniji ter organiziralo več seminarjev in mednarodnih konferenc. Trenutno je zaposlena na Ministrstvu za pravosodje in je članica strokovnega odbora Inštituta za ekonomsko demokracijo.

Marko Funkl je svojo politično pot začel kot predsednik Zveze Študentskih Klubov Slovenije, kjer je poskušal reformirati takratne pravne nepravilnosti znotraj organizacije. Leta 2010 je bil eden izmed pobudnikov in ustanoviteljev Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, ki se še danes aktivno ukvarja s socialno problematiko delavcev in prekarcev v Sloveniji. Kot diplomiran rusist je bil leta 2014 del ekipe, ki je ustanovila prevajalsko zadrugo Soglasnik. Danes je Funkl župan občine Hrastnik in ustanovitelj Inštituta za ekonomsko demokracijo.

Gregor Berkopec je leta 2013 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Kot pravnik se je vključeval v številne nevladne projekte v Sloveniji. Leta 2015 se je zaposlil v pravnem oddelku Deloitte Ljubljana, kjer je svetoval na področjih investicij, združitev in prevzemov, korporativnega prava, varstva podatkov in delovnega prava. Leta 2017 je odšel na Holding Slovenske elektrarne, kjer se je kot pravnik ukvarjal predvsem z varstvom podatkov, delovnim pravom in participacijo delavcev v upravljanju. Danes je Berkopec neodvisni pravni svetovalec in eden izmed so-ustanoviteljev IED. ​

David Ellerman ima doktorat iz matematike. Med leti 1992 in 2003 je delal na Svetovni banki, med drugim tudi kot pisec govorov za Josepha Stieglitza. Zadnjih 40 let objavlja znanstvene članke s področja teorije in prakse zadružništva, delavskega lastništva in drugih oblik demokratične organizacije  ospodarstva. V poznih 70ih letih 20. stoletja je so-ustanovil Industrial Cooperative Association (ICA), ki je prilagodila Mondragonov model zadružništva za ameriško gospodarstvo. V zgodnjih 90ih se je, takrat je bil tudi predsednik in ustanovitelj revizorskega podjetja EOS d.o.o., aktivno vključeval v proces privatizacije v vzhodni Evropi. Podjetjem je ponujal model prestrukturiranja, ki bi omogočil sistematično vključevanje delavcev v lastništvo privatiziranih gospodarskih družb. Ellerman je avtor generičnega ESOP modela, ki ga uporabljamo tudi v IED. Leta 2018 je bil del ekipe ustanoviteljev Inštituta za ekonomsko demokracijo in je član strokovnega odbora inštituta.

Aleksandra Kanjuo Mrčela je profesorica sociologije dela in ekonomske sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Med letom 1999 in 2001 je bila gostujoča raziskovalka na London School of Economics and Political Sciences. Od leta 2004 je članica ekspertnih mrež Evropske komisije na področju enakosti spolov. Na Fakulteti za družbene vede je bila med leti 2007 in 2011 prodekanja. V svojem delu se večkrat dotakne ekonomske demokracije, večkrat je tudi kot mentorica sodelovala pri zaključnih nalogah na temo delavskega lastništva in demokratičnega upravljanja podjetij. Leta 2015 je postala predstojnica Doktorskega študija Univerze v Ljubljani. Bila je del ustanovne ekipe Inštituta za ekonomsko demokracijo in je članica strokovnega odbora inštituta.

Strokovni odbor

Noam Chomsky je častni član strokovnega odbora Inštituta za ekonomsko demokracijo. Kot lingvist, filozof, politični teoretik, zgodovinar in družbeni kritik je eden izmed najbolj prepoznavnih svetovnih intelektualcev 20. in 21. stoletja. Je profesor emeritus na MIT in profesor laureata na Univerzi v Arizoni. Politično ga lahko umestimo na področje anarho-sindikalizma. Pogosto se tudi obrača k ekonomski demokraciji in zadružništvu kot alternativi obstoječim avtokratskim institucijam, ki prevladujejo v korporativnemu kapitalizmu.

 

Rudi Rizman je magistriral na Fakulteti za družbene vede. Prvič je doktoriral na Harvardu in kasneje še enkrat na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Predaval je na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete in bil predsednik znanstvenoraziskovalnega inštituta te fakultete. Redno predava na Univerzi v Bologni in Sarajevu. Bil je odgovorni urednik časopisov Tribuna, Problemi in urednik Javnosti. Leta 1966 je postal član mednarodnega Russellovega razsodišča. Bil je član slovenskega Sveta za varstvo človekovih in državljanskih pravic. Je eden od ustanovnih članov Mirovnega inštituta v Ljubljani. Leta 2018 je postal zaslužni profesor Univerze v Ljubljani in član strokovnega odbora Inštituta za ekonomsko demokracijo.

 

Christopher Mackin je ustanovitelj in predsednik Ownership Associates Inc. (OA) v Cambridge-u. OA Inc. nudi izobraževanja o kulturi lastništva na demokratičnem delovnem mestu. Mackin je partner American Working Capital LLC, finančne institucije, ki deluje na področju prestrukturiranja gospodarskih družb iz tradicionalnih lastniških struktur v družbe z lastništvom zaposlenih. Mackin je predavatelj na Rutgers Univerzi v New Jersey-u, kjer poučuje predmet o ekonomski demokraciji. Mackin je doktoriral na Harvardu s področja družbene psihologije lastništva leta 1984.

 

David Erdal je diplomiral iz Mandarinščine na Oxfordu, del življenja je preživel tudi kot učitelj na Kitajskem. Ob povratku v Anglijo je začel delati pri družinski papirnici Tullis Russel. MBA je opravil na Harvardu leta 1981 in kmalu postal izvršni predsednik pri Tullis Russel. Erdal je v času vodenja podjetja uvedel veliko strukturnih sprememb, ki so stremele k širjenju lastništva med zaposlene. Leta 1989 mu je Škotska gospodarska zbornica podelila posebne zasluge za njegovo delo v Tullis Russel. Leta 1994 je Erdal vodil odkup podjetja s strani delavcev, ki je vodil do 100% lastništva zaposlenih preko sklada. Zaradi osebne in izredno pozitivne izkušnje z lastništvom zaposlenih je vpisal doktorat na Univerzi St. Andrews in ga leta 2000 dokončal na temo psihologije delitve. V svoji knjigi Beyond Corporation: Humanity Working opisuje svoje izkušnje s prestrukturiranjem Tullis Russel podjetja.

 

Marko Jaklič je na Ekonomski fakulteta v Ljubljani zaposlen kot redni professor za področje poslovne ekonomije. Aktiven je na področjih institucionalne ekonomije, politike konkurenčnosti, ravoja držav in regij, strateškega managementa, organizacije in inovativnosti. Vpleten je v mnoge mednarodne raziskovalne projekte s področja institucij v gospodarskem razvoju. Objavil je mnogo člankov v mednarodno priznanih revijah in napisal prispevke za knjige s področja gospodarskega razvoja in razvoja podjetij ter managementa / vodij. Je izobraževalec članov nadzornih svetov ter predavatelj in član izpitne komisije za certifikat pri Združenju nadzornikov Slovenije, kjer je tudi vodja Programskega sveta. V letih 2009-2013 je bil predsednik Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Več kot 20 let deluje kot moderator akcijskega učenja vrhnjih managerjev. Leta 2019 se je pridružil strokovnemu odboru Inštituta za ekonomsko demokracijo.

+

Kyla Elterman
+
Bill Fotsch

Vladimir Kreačič je upokojen svetovalec Svetovne banke in UNIDO-a, kjer je začel s prestrukturiranjem javnih podjetij v državah v razvoju. V svoji dolgi karieri se je ukvarjal z razvojem malih in srednjih podjetij, organizacijo grozdov, analizami in razvojem projektov za izboljševanje poslovnega okolja in zviševanja konkurenčnosti na nivoju podjetja, sektorjev in držav. Svoj čas preživlja med Ljubljano, Bračom in NYC. Leta 2019 je postal tudi član strokovnega odbora Inštituta za ekonomsko demokracijo.

 

Tomaž Zver se je po končanem študiju elektrotehnike zaposlil v podjetju Magneti Ljubljana d.o.o., kjer je v roku enega leta prevzel vodenje celotne prodaje in logistike. Karierno pot je nadaljeval v Repro MS, kjer je bil vodja prodaje, enako funkcijo je nosil ob prestrukturiranju podjetja v Avtento.si. Iz privatnega sektorja je nadaljeval na Ministrstvo za javno upravo (MJU), kjer je delal kot član kabineta ministrice. Po službi na MJU je Tomaž ustanovil lastno podjetje Kisik d.o.o., ki se je osredotočalo na svetovanje na področju obnovljivih virov energije. V organizaciji večjega projekta energetske oskrbe zapora Dob je kot prvi v Sloveniji začel z zadružnim modelom, ki ga je kasneje prenesel tudi na druge energetske projekte (npr. Sončna zadruga in Lesna zadruga Loški Potok). Kot izkušen svetovalec na področju koordinacije projektov, organizacije ljudi in finančnega inženiringa zadrug se je leta 2019 pridružil strokovnemu odboru Inštituta za ekonomsko demokracijo.

 

Bogdan Biščak se je z vprašanji ekonomske demokracije začel ukvarjati kot  sekretar stranke Zares. Tako je za 4. konvencijo stranke v Celju pripravil Programsko izjavo o ekonomski demokraciji, v kateri se opredeli do potrebe po participaciji delavcev pri upravljanju, delitvi dobička med zaposlene in delavskem delničarstvu. Vodil je tudi skupino, ki je za 8. konvencijo pripravila Manifest za odgovorno ekonomijo, v katerem se zavzame za davčne in druge vzpodbude zadrugam, socialnim podjetjem in delavskim odkupom lastniških deležev v podjetjih. Po odhodu iz profesionalne politike je pripravil celovito analizo stanja na področju solastništva zaposlenih v podjetjih, na tej podlagi pa tudi pripravil Zakon o delavskih odkupih, z vsemi elementi, ki omogočajo vložitev v parlamentarno proceduro.

 

Jože P. Damijan je redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in gostujoči profesor na University of Leuven, Belgija. Bil je podpredsednik Strateškega sveta za gospodarstvo pri predsedniku vlade, predsednik vladnega Odbora za reforme in minister za razvoj v slovenski vladi. Od leta 2008 je posebni ekonomski svetovalec posameznim ministrstvom, vladnim agencijam in Državnemu zboru glede različnih ekonomskih politik. Bil je partner v več kot dveh ducatih mednarodnih raziskovalnih in svetovalnih projektih, financiranih s strani mednarodnih organizacij (Evropska komisija, Svetovna banka, UNCTAD, EBRD in OECD). V poslovni karieri je bil vodja več ducatov svetovalnih projektov za ključna domača in tuja podjetja, ministrstva in vladne agencije na področju telekomunikacij, transporta, logistike in infrastrukture, financ, energetike, prehrambene industrije, prevzemov, javnih financ, strukturnih reform, trgovinske liberalizacije, konkurence in trga dela.

 

John Case je diplomiral na Harvardu leta 1966. Med leti 1983 in 1996 je bil redni kolumnist priznane podjetniške revije Inc. Magazine, leta 1998 pa je prevzel uredništvo Harvardskega poslovnega zbornika. Od leta 2017 je član upravnega odbora National Centre for Employee Ownership (NCEO), ki je glavna institucija za promocijo lastništva zaposlenih v ZDA. Zadnje leto je odgovorni urednik bloga Employee-Owned America. Z letom 2019 je postal tudi član strokovnega odbora IED.

Inštitut za ekonomsko demokracijo
Kontakt: [email protected]
Poslovni naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Pisarna: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 21831629
Matična številka: 8228850000

Ustanovitelji IED
Tej Gonza, Gregor Berkopec, Sebastjan Pikl, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Marko Funkl, Leja Drofenik Štibelj, David P. Ellerman

Vodstvo IED
Tej Gonza, predsednik IED
[email protected]

Gregor Berkopec, vodja pravnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Leja Drofenik Štibelj, vodja izobraževalnega oddelka
[email protected]demokracija.si

Sebastjan Pikl, vodja oddelka za politično komunikacijo
[email protected]demokracija.si

Copyright © 2020 Inštitut za ekonomsko demokracijo