Inštitut za ekonomsko demokracijo

Vpliv lastništva zaposlenih na zadovoljstvo in zdravje pri delu

Avtorica: mag. Leja Drofenik Štibelj

27 Day Cash Buffer

Lastništvo zaposlenih je uspešen in konkurenčen del trajnostno naravnanega gospodarstva. Podjetja z lastništvom zaposlenih imajo višjo stopnjo zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, večje število zadovoljnih strank, boljšo finančno uspešnost, večjo produktivnost, višjo kakovost dela, visoko stopnjo produktivnega angažiranja zaposlenih, nižje stopnje odsotnosti, sposobnost hitrejšega ustvarjanja delovnih mest ter večjo odpornost na tržna nihanja in recesije. V Veliki Britaniji je bilo objavljena študija, ki se je osredotočala na to, kakšna je povezanost lastništva zaposlenih z zdravjem pri delu, zadovoljstvom zaposlenih in njihovim odnosom do podjetja. V nadaljevanju so prestavljeni izsledki omenjene študije in primeri dobrih praks vključevanja zaposlenih v procese sprejemanja odločitev, skrbi za zdravje na delovnem mestu in zadovoljstvo zaposlenih v nekaterih britanskih podjetjih, ki so v lasti zaposlenih.

 

Lastništvo zaposlenih in zadovoljstvo zaposlenih

McQuiad in drugi (2012) so v svoji raziskavi analizirali različne vidike zadovoljstva zaposlenih v podjetjih v lasti zaposlenih in podatke je primerjali z rezultati nacionalnih raziskav glede primerljivih vidikov zadovoljstva zaposlenih v konvencionalnih podjetjih. Rezultati primerjave so pokazali, da imajo podjetja v lasti zaposlenih imajo višjo stopnjo zadovoljstva zaposlenih pri delu kot podjetja, ki niso v lasti zaposlenih, zaposleni so bolj zadovoljni z delom, višja je varnost zaposlitve, večji je občutek osebne izpolnitve, več zaposlenih v podjetjih, ki so v lasti zaposlenih bi svojega delodajalca priporočilo drugim. Zaposleni v podjetjih, ki so v lasti zaposlenih imajo večji nadzor nad svojim delom, nad delovnimi nalogami, ki jih izvajajo in imajo dovolj časa, da opravijo svoje delo. Podjetja v lasti zaposlenih imajo boljšo komunikacijsko prakso in boljšo prakso vključevanja zaposlenih v procese odločanja. Vodje upoštevajo stališča svojih zaposlenih, odgovarjajo na predloge zaposlenih, zaposlenim omogočajo vpliv na sprejemanje končnih odločitev, imajo visoko stopnjo razumevanja stališč zaposlenih. Vključitev zaposlenih v sprejemanje odločitev na splošno velja za sestavni del dela podjetij, ki so v lasti zaposlenih, saj je lastništvo zaposlenih običajno povezano z okrepljenim sodelovanjem zaposlenih z vodstvom in da je občutek večje vključenosti zaposlenih pozitivno povezan z njihovo blaginjo (Davies v Nuttall 2012). Nadalje ugotavlja, da bo do dobrega počutja podrejenih z večjo verjetnostjo prihajalo v podjetjih z lastništvom zaposlenih, ki zaposlenim zagotavljajo večji delež lastništva in možnost sodelovanja pri uresničevanju dolgoročnih skupnih ciljev.

Večina zaposlenih v podjetjih, ki so v lasti zaposlenih, so bolj zadovoljni z delom, imajo občutek, da imajo več vpliva sprejete odločitve in večjo podporo svojega neposrednega vodje in so bolj motivirani za dobro opravljanje svojega dela. Ravni zdravja v podjetjih, ki so v lasti zaposlenih, so bile precej visoke, celo višje povprečja celotnega prebivalstva. Večina vprašanih je menila, da imajo njihova podjetja dobre politike, ki podpirajo zdravje in dobro počutje zaposlenih. Na splošno je večina zaposlenih poročala, da delodajalci v podjetjih, ki so v lasti zaposlenih, z razumevanjem sprejmejo njihovo odsotnost z dela, kadar so odsotni zaradi zdravstvenih razlogov (McQuiad in drugi 2012).

Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Peel in Wilson (v Nuttall 2012), ki sta proučevala podatke o zaposlenih v proizvodni dejavnosti v Veliki Britaniji in ugotovila, da imajo podjetja z vpeljanimi shemami finančne participacije občutno manjši delež absentizma med zaposlenimi. Podjetja z udeležbo zaposlenih v dobičku imajo za okoli 8 odstotkov nižjo stopnjo odsotnosti z dela od povprečja, podjetja z opcijskim načrtom nagrajevanja pa za približno 13 odstotkov. Podatki iz John Lewis Partnership (v Reeves 2007) kažejo, da je bila stopnja absentizma pri njih 3,4 odstotka, medtem ko je povprečna stopnja absentizma v prodaji na drobno v povprečju 7,8 odstotkov. V podjetjih v lasti zaposlenih ni le nižja stopnja absentizma glede na povprečje, ampak je razlika tudi glede stopnje fluktuacije, ki je v John Lewis Partnership znašala 21 odstotkov, medtem ko je bila pri njegovih dveh glavnih konkurentih 38 in 43 odstotkov.

 

Zaključek

Rezultati raziskav in primeri dobrih praks kažejo, da so zaposleni v podjetjih, ki so v lasti zaposlenih, bolj zdravi in zadovoljni. Do tega ne prihaja le zaradi lastništva zaposlenih, temveč zaradi zavedanja tovrstnih podjetij, da se vlaganja v zaposlene in njihovo delovno okolje obrestuje, saj se na ta način v podjetjih izboljša delovno vzdušje in zmanjša število bolniških odsotnosti (stopnja absentizma). Tovrstna podjetja se tudi zavedajo pomembnosti dobre komunikacije med zaposlenimi in vključevanja zaposlenih v procese sprejemanja odločitev. Zaposleni namreč bolj z razumevanjem sprejemajo spremembe, če so le-te uvedene v soglasju z njimi. Participacija oziroma vključevanje zaposlenih predstavlja ključ do sprostitve potenciala, ki ga v sebi nosi lastništvo zaposlenih. Z zakonsko urejenim in davčno spodbujenim področjem lastništva zaposlenih, bi lahko prednosti tovrstne podjetniške oblike bolje izkoristilo tudi marsikatero podjetje, ki deluje v slovenskem okolju.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.